Felvételi tájékoztató

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: 89/313-881

E-mail: papairefgimn@gmail.com

Honlap: refi-papa.hu

Igazgató: Baráth Julianna

Pályaválasztási felelős: Mayerné Pátkai Tünde igh.

OM azonosító: 037178

 

Képzések kódszámai: 01, 02, 03, 04, 05

 

Pályaválasztási rendezvény időpontja:

Nyílt napok:    2018. november 16. (péntek), 9- 13 óráig

                        2018. december   8.  (szombat), 9 – 13 óráig

Induló képzési formák:

01:  6 évfolyamos gimnáziumi képzés (34 fő)

02:  4 évfolyamos gimnáziumi képzés (34 fő)

03:  4 évfolyamos gimnáziumi képzés, természettudományos osztályban (36 fő)

biológia 18 fő + matematika (18 fő)

04: 4+1 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi képzés (18 fő):

grafikus, festő tanszak

05: 4 + 1 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi képzés (18 fő):

néptáncos, színházi táncos tanszak

 

Részletes ismertetés:

Intézményünk évszázadokon keresztül a Dunántúl Athénjének nevezett barokk kisváros, Pápa legjelentősebb szellemi központja volt. Ezt az ősi tradíciót visszük tovább az általunk kínált sokféle lehetőséggel.

Az általános gimnáziumi képzés keretében négy és hatosztályos rendszerű, általános tantervű és emelt szintű természettudományos (biológia ill. matematika) osztályokban várjuk a jelentkezőket. A hatosztályos rendszer első két évében a gimnáziumi képzés megalapozása történik. Minden osztályban bontott csoportban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket és a hittant, részben a matematikát és a testnevelést. Az angol nyelv mellett további választható nyelvek: a német- és a francia nyelv. A francia nyelv tanulását anyanyelvi lektor is segíti. A 11-12. évfolyamon az érettségi tantárgyakból bontott csoportú emelt és középszintű képzéssel készítjük fel tanítványainkat az érettségire.

Intézményünk különösen nagy hangsúlyt helyez a reál tantárgyak (matematika, fizika, kémia, biológia), magas szintű, egyetemre felkészítő oktatására. Diákjaink a felekezetüknek megfelelő hittanórára járnak, amelyből szintén van lehetőség érettségi vizsgát tenni.

A gimnázium beiskolázási körzete a Dunántúl egész területe, de minden tanévben több határon túli magyar, esetleg tengeren túli diák is tanul nálunk.

2010 szeptemberében – országos hírnevű művésztanárok oktató-nevelő munkája mellett táncművészeti (néptánc, színházi tánc) és képzőművészeti (festészet, grafika) tanszakokon megkezdte működését intézményünkben a Művészeti Szakgimnáziumunk. A szakgimnázium 4. évfolyama érettségi vizsgával, az ötödik évfolyam OKJ-s szakmai vizsgával zárul.

A hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők az utolsó két tanévben elért osztályzataik / magyar nyelv és irodalom, matematika, 4. osztály: környezetismeret, 5. osztály: történelem, idegen nyelv/ figyelembe vételével nyernek felvételt.  A felvétel tehát kizárólag a hozott pontokból felállított sorrend szerint történik.

 A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkezők az utolsó két tanévben elért osztályzataik / magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/ mellett a magyar és matematika egységes írásbeli felvételi vizsgán megszerzett pontjaik összesítése után, a szóbeli meghallgatást követően kialakított sorrend alapján nyernek felvételt. A szóbeli meghallhatás, a leendő osztályfőnökkel és vezető tanárokkal történő beszélgetés célja a kölcsönös ismerkedés, a jelentkező diák motivációinak a megismerése. A felvétel sorrendjét a hozott és szerzett pontokból számítjuk: 50% hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli.

A Művészeti Szakgimnáziumi tagozatunkon 2014. szeptember 1-én, felmenő rendszerben kezdtük meg 4+1 évfolyamos képzésünket, amelyen a gimnáziumi tananyag mellett emelt óraszámban tanítjuk a szakmai tantárgyakat. Az érettségi vizsgák letétele a 4. év végén, az OKJ szakképesítés megszerzése az 5. év végén történik. Közismereti tantárgyakból szakközépiskolai szintű érettségit, a szakmai tárgyakból modul rendszerű vizsgát tesznek növendékeink.

Megszerezhető OKJ-s oklevelek:

GRAFIKUS                                      OKJ: 54 211 04

FESTŐ                                              OKJ: 54 211 03

TÁNCOS                                           OKJ: 54 212 09

Felvételi követelmények a művészeti képzésre

A jelentkezők az alkalmassági vizsga figyelembe vételével, az utolsó két tanévben elért osztályzataik /magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/, valamint a magyar és matematika egységes írásbeli felvételi vizsgán megszerzett pontjaik összesítésével kialakított sorrend alapján- 50% hozott pontok, 25% matematika írásbeli, 25% magyar írásbeli- nyernek felvételt. Az alkalmassági vizsga a Képzőművészeti tagozaton: ábrázolás, rajz, festőkészség, a Táncművészet tagozaton: népdaléneklés, mozgáskövetés, reakcióidő felméréséből áll.

Az iskola lehetőséget kínál továbbá a szakkörök, sportkörök, délutáni programok gazdag tárházával a szabadidő értelmes és hasznos eltöltésére. A nagy múltú intézmény történelmi, művészeti, kulturális hagyományait visszük tovább azzal, hogy találkozásokat szervezünk a kortárs tudomány és művészet jelentős képviselőivel, és rendszeresen szervezünk kiállításokat a gimnázium dísztermében. A gimnázium diákotthoni elhelyezést biztosít a távolabb lakóknak, étkezésükről pedig az intézmény saját konyhája gondoskodik.

A főépületben működik a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára, amely közel kétszázezer kötetével segíti a diákok felkészülését a tanórákra.

Az intézmény saját jelentkezési lapja, az úgynevezett előzetes jelentkezési szándéknyilatkozat mellékleteivel együtt, valamint az egységes írásbeli vizsga hivatalos jelentkezési lapja október 10-től beszerezhető az általános iskolákban, a gimnázium titkárságán, a református lelkészi hivatalokban, plébániákon, valamint letölthető a gimnázium honlapjáról (refi-papa.hu).

A Pápai Református Gimnáziumban lehetőség van az egységes írásbeli vizsga megírására magyarból és matematikából, melyre jelentkezni az Oktatási Hivatal nyomtatványának leadásával (Cím: Pápa, Március 15. tér 9.) lehet.

A szóbeli meghallgatás és az alkalmassági vizsgák pontos helyéről és idejéről minden jelentkezőt időben értesítünk.

 

Mindennapjaink

Minden hétkezdő napon az iskola valamennyi tanulója részt vesz a közös áhítaton, amit a templomban tartunk. Keddtől péntekig pedig egy – egy évfolyam számára tartanak áhítatot lelkészek, vallástanárok és teológushallgatók. Az első tanóra elején a szaktanár, vagy egy diák felolvas egy bátorító biblia üzenetet.

A heti két hittanóra mellett a pápai gyülekezettel együtt tartott kollégiumi vasárnapok, a gyülekezetlátogatások, a Soli Deo Gloria ifjúsági szövetség helyi szervezete, az imakörök és egyéb egyházi alkalmak meghatározóak iskolánk szellemiségének alakításában.

Az ötnapos tanítási hetek ritmusát évi öt alkalommal kollégiumi vasárnapok színesítik. Az őket megelőző szombatokon tanítási nap van.

A gimnázium udvaráról közelíthető meg saját üzemeltetésű konyhánk és étkezőnk.

Az Internátus 5 percnyi sétára található iskolánktól, ahol a csendes, önálló tanulást biztosító szilenciumok mellett szakos nevelőtanárok segítik a tanórákra való felkészülést.

A tantárgyi felzárkóztatások, egyetemi előkészítők, versenyfelkészítők mellett délutánonként sokféle sportkör működik: kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball, valamint énekkar, filmklub, diákújság-szerkesztés, vöröskeresztes, grafika szakkör, néptánc stb.

A balatonszepezdi nomád tábor a nyári és hétvégi programok helyszíne. A vöröskeresztes tábor, a szecskatáborok és túrák népszerűek a diákok körében. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 50 óra közösségi szolgálat teljesítése nem jelent különösebb gondot tanítványainknak, mert tradícióinkhoz tartozik a sokféle területen végezhető önkéntes diakóniai szolgálat.

Tanítványaink eredményesen szerepelnek az országos középiskolai versenyeken, amelyek mellett az egyházi iskolák országos versenyein is bizonyíthatják tehetségüket, felkészültségüket.

A gimnázium kiterjedt egyházi kapcsolatai révén évente 10-15 érettségizett diákot tud külföldi diakóniai munkához segíteni, ami rendkívül hasznos lehet a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt.

A francia nyelvű Comenius iskolai projektnek, valamint az angolszász, holland, német, felvidéki és erdélyi iskolákkal kialakított testvérkapcsolatoknak köszönhetően gyakran adódik lehetőség külföldi kirándulásra, akár külföldi tanulmányi évre is, amely a nyelvtanulás és a projektmunka módszerének elsajátítása miatt is rendkívül eredményes.

 

Lelkészi ajánlás felvételhez

 

Letölthető PDF: https://refi-papa.hu/doc/Beisk/lelkeszi_ajanlas.pdf

 

A tanuló neve: .............................................................................. vallása: ...............................

Megkeresztelték:    igen             nem              (a megfelelő választ kérjük bekarikázni!)

Konfirmációs fogadalmat tett:  igen    nem, illetve bérmálkozott: igen    nem

Hány éven keresztül vett részt hitoktatásban? ..........................................................................

Melyik ifjúsági szervezetnek a tagja, illetve kapcsolódott be a munkájába (cserkészet, KIE, REFISZ, SDG, stb.)?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Milyen egyházi szervezésű tevékenysége volt (énekkar, diakónia, kirándulás, tábor, ifjúsági találkozó, ministrálás stb.)? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Családi körülményei (testvéreinek száma, szülői, nagyszülői, egyéb rokoni hatások, rokonság egyházi kapcsolatai, tevékenysége):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A tanuló adottságai, magatartása, kreativitása, viszonya társaihoz, családjához, egyházához:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Vasárnaponként ott van –e a templomban?       az édesapa rendszeresen, ritkán, soha;

(a helyes választ kérjük bekarikázni!)               az édesanya rendszeresen, ritkán, soha;

                                                                     a tanuló rendszeresen, ritkán, soha;

Egyéb megjegyzések (a lap hátoldalán bármelyik válasz folytatható.):

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................., 2018.  ......................P.H.             ...............................................................

                                                                                           lelkipásztor vagy hitoktató

 

Szándéknyilatkozat

 

Letölthető PDF: https://refi-papa.hu/doc/Beisk/szandekny.pdf

 

Szándéknyilatkozat és jelentkezés az előzetes képességvizsgálatra 

 
2019 tavaszán jelentkezni szándékozok a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma az iskola minisztériumi kódja: 037178) 2019/2020. tanévére:  01. a 7. osztályba, 6 évfolyamos gimnáziumi képzésre  02 9. A osztályba, 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre (általános tantervű)  03 9. C osztályba, 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre (természettudományos szak)  matematika  biológia  04 9. M osztályba, 4+1 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi képzésre  festészet és grafika tagozat  05 9. M osztályba, 4+1 évfolyamos művészeti szakgimnáziumi képzésre  néptánc tagozat  színházi tánc tagozat 
 
Több képzési forma is megjelölhető. Kérjük az első oszlopban a sorrendet megjelölni. Kérjük a megfelelő számot (tagozatkódot), a művészeti és természettudományos szakon megjelölni! 
A jelentkező tanuló neve: ___________________________________________________________
Születési helye, ideje:______________________________________________________________
Lakcíme: ________________________________________________________________________
Szüleinek telefonszáma: ____________________________________________________________
Vallása: _________________________________________________________________________
Jelenlegi iskolájának neve, címe, telefonszáma: _________________________________________ ______________________________
Eltartott testvéreinek száma: ________________________________________________________
Felvétele esetén kér-e diákotthoni elhelyezést?           igen             nem 
Milyen idegen nyelvet, hány évig tanult? _______________________________________________ 
 
Osztályzatai az előző két tanév végén  2017. 2018.
magyar irodalom   _____________  _____________
magyar nyelvtan   _____________  _____________
matematika    _____________  _____________
történelem*    _____________  _____________
idegen nyelv    _____________  _____________
összesen: __________
 
Kelt: ____________________________ 
 
 
 ________________________________ __________________________________________ 
    a tanuló aláírása  a szülő(k) aláírása 
 
* A hat évfolyamos képzésre jelentkezők esetében a 2017-os tanév végi eredményt környezetismeretből kérjük beírni! 

 

 

 

Kutatók éjszakája

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus

Pannonia Reformata